Spitali Continental është angazhuar për ruajtjen e privatësisë se vizitorëve ne faqen e internetit dhe për të siguruar që çdo informacion që ju zgjidhni gjatë vizitave tuaja në faqen tonë të internetit është mbledhur dhe përdorur në përputhje të LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”
Të gjitha informatat qe merren do të mbeten konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllimin e përshkruar në kohën e dorëzimit.
Politika e privatesise ne Spitali Continental shfaqet ne fund të çdo faqe në faqen tonë të internetit duke klikuar në linkun e duhur. Çdo ndryshim në këto politika do të postohet në këtë faqe.
1- Informacione shpjeguese të tjera:
Ne mund të përdorim të dhënat e ofruara përmes faqes së internetit për qëllime marketingu vetem me aprovimin tuaj.

Për më tepër, ne mund të zbulojmë informatat në lidhje me ju:
Deri në atë masë që janë të nevojshme për ta bërë këtë me ligj
Në lidhje me çdo procedurë ligjore apo procedurat ligjore të ardhshme
Në mënyrë që të krijohet, ushtrimi ose mbrojtja e të drejtave tona ligjore (duke përfshirë dhënien e informacionit tek të tjerët për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe reduktimin e rrezikut të mashtrimit ekonomik nga pacientet)

2- Sigurimi i të dhënave tuaja personale
Spitali Continental është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe do të marrë masa të arsyeshme për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e informacionit tuaj personal. Transmetimi i të dhënave në lidhje me internet është e natyrshme e pasigurt, dhe ne nuk mund të garantojme sigurinë e të dhënave të dërguara në lidhje me internet. Ne do të vendosim të gjitha informacionet personale që ju ofroni në serverat tanë sigurt.
3- Faqet e internetit të palës së tretë
Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera. Pasi të keni klikuar mbi këto lidhje ne nuk kemi asnjë kontroll mbi faqet e internetit në të cilën ju do të mbërrini. Prandaj, ne nuk mund të jemi përgjegjës për mbrojtjen dhe privatësinë e çdo informacion që ju ofrojnë ndërsa vizitoni faqe të tjera. Ju duhet të shikoni në deklaratën e privatësisë në fuqi në faqen e internetit në fjalë.

4- Kontakt
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politike privatesie ose trajtimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju lutemi të na shkruani me email për info@spitalicontinental.com